BOOK-IT

Axiell-40Detta är kursen för dig som är systemansvarig, vare sig du har varit det i 13 år eller precis har blivit tilldelad systemansvar för BOOK-IT.

Kursen är tre dagar, och du får lära dig hur allt hänger ihop vad gäller struktur och styrning, användare, roller och behörigheter. Tappa inte bort dig bland BOOK-IT:s 49 cirkulationsparametrar och 71 grund-datafönster, ta kontrollen över reservationsregler, kravtyper, kalender och statistik.

Kursen har huvudfokus på grundläggande administration – systemets hjärna – men ger dig också full koll på viktiga vardagsrutiner och innehåller många moment för tidsbesparande mängdunderhåll och rensning av katalogposter, exemplar och låntagare. Expertsök – systemets hjärta – behandlas i ett eget avsnitt.

För varje ny version erbjuder BOOK-IT allt högre flexibilitet och fler inställningsmöjligheter. Den grundliga genomgången ger dig önskad överblick och kanske inspiration till förändrade arbetsrutiner.
BOOK-IT Administration är perfekt om du vill lära dig BOOK-IT fullt ut!

Kursledare: Ann Ehrnström

Omfattning: tre dagar.
Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT – samt andra personalkategorier som söker ett helhetsperspektiv på systemet.
Förkunskaper: God kännedom om hur man arbetar på bibliotek.
Ur kursinnehållet
Struktur
Organisationsstrukturer, avdelning, placering, cirkulationsställen, enhetsgrupper. Parametersättning. Kalender.

Användarhantering
Användare, roller, behörigheter.

Katalog
Expertsök, navigering, kvalifikatorer, objektkoder och medietyper.
Mängd katalogposter, import, avvisade katalogposter, katalogiseringsmallar. Mängd exemplar, Exemplarinformation.

Låntagare
Låntagaradministration inklusive Mängd låntagare.

Reservationer
Reservationsregler och -parametrar, Mängd reservationer.

Meddelanden
Kravtyper och kravsteg, meddelanden och meddelandetexter, adress- och e-posthantering.

Statistik
Intressanta statistikvariabler för olika typer av statistikprofiler.

Verktyg
Logg, felrapport, systemmeddelanden, automatiserade jobb

Observera att BOOK-IT Inköp , BOOK-IT Fjärrlån och BOOK-IT Katalogisering inte ingår i denna kurs. Det finns specialkurser för detta.
Fördjupningskursen heter BOOK-IT Administration II.

Axiell-42En kurs för dig som är systemansvarig och som vill fördjupa dig än mer i BOOK-IT. Du får lära dig en mängd olika finesser som ökar kunskapen och förståelsen av systemet.

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: två dagar.
Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT.
Förkunskaper: BOOK-IT Administration eller motsvarande kunskaper. Vi rekommenderar att det går minst en termin mellan deltagande i BOOK-IT Administration och denna kurs.

Ur kursinnehållet:
Texter – Hur ändrar du texter i menyer, ledrubriker, felmeddelanden med mera?

Snabbval och kortkommandon – Lär dig hur du enkelt lägger till egna snabbval och kortkommandon – vilket gör ditt system snabbare att köra.

Roller och restriktioner – Med hjälp av olika behörighetsnivåer kan vi skräddarsy BOOK-IT så att det passar alla – från praoelever till systemexperter.

Katalogposter – Vad händer i BOOK-IT vid katalogpostimport? Varför hamnar posterna i ”avvisningen”? Vi tittar också på medietyper och objektkoder – hur hänger de ihop och hur kan vi anpassa posterna efter olika typer av material?

Problemlösning – Du lär dig att hantera loggar och annan information i systemet som underlättar och påskyndar problemlösning.

Systemdiagnostik – Vilka processer är igång i systemet och hur startar respektive stoppar du dem?

Uppgradering av BOOK-IT – Vad förväntas av dig som systemansvarig när BOOK-IT ska uppgraderas? Vi tar upp olika typer av uppgraderingar och versionsbyten.

Axiell-42I en tid då biblioteksbesökarna efterfrågar allt snabbare service är det bra att snabbt kunna skapa så exakta sökvillkor som det bara är möjligt. Expertsök erbjuder många genvägar till bättre sökresultat, det gäller bara att känna till dem! Och att utveckla din sökkompetens i BOOK-IT kan även underlätta informationssökning med hjälp av andra sökredskap samt effektivisera fjärrlånearbetet. På kursen får du de rätta verktygen och får tillfälle att prova dem i många övningar.

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: en dag.
Målgrupp: Informationstjänsgörande och katalogansvariga på biblioteket – samt alla andra som vill utveckla sin sökkompetens.
Förkunskaper: Grundläggande sökkunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Kvalifikatorerna – Vi kanske redan använder de vanligaste kvalifikatorerna för att t ex söka på författare eller objektkod. Här lär vi oss att använda fler, många fler, av dessa tacksamma hjälpmedel.

Indexeringsparametrar – En ordentlig introduktion till hur begrepp och fraser görs sökbara i BOOK-IT. Därmed lär vi oss varför vi ibland inte får vettiga svar på de frågor vi ställer och hur vi i stället ska konstruera villkoren.

Booleska operatorer – Hur kan jag utveckla användandet av de små orden: ”och”, ”inte” och ”eller”? Och hur fungerar egentligen operatorn ”till”?

Sökmängder – Man kan ibland, eller snarare ganska ofta, behöva kombinera flera sökbegrepp. Hur kombineras de i mängd med hjälp av parenteser?

Specialtecken – Hur söker jag på hyllsignum med medietillägg, signum med kolon eller namn som innehåller bindestreck?

Indexsökning – Hur hittar man just de ämnesord som börjar med ”rymd” eller alla författare som heter Carlzon, Karlsson, Karlson eller Carlsson? Fördjupning kring indexsökning, trunkering och maskering.

Axiell-40Att bibliotek kan utnyttja varandras samlingar för att ge sina kunder en så bra och effektiv service som möjligt är en gammal tanke. Ny teknik och den allt större tillgången på information och databaser ställer nya krav på denna verksamhet. Hur effektiviserar vi fjärrlånearbetet och inom vilka områden kan detta arbete rationaliseras? Hur skapar vi enhetliga rutiner för olika typer av fjärrlån? Detta är bara några av de frågor som besvaras på denna kurs.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning: en dag.
Målgrupp: All bibliotekspersonal som kommer i kontakt med fjärrlånehantering i sitt arbete.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fjärrlånearbete.
Ur kursinnehållet:
Beställning – Genomgång av olika beställningssätt och hur beställningarna integreras med fjärrlånemodulen i BOOK-IT.

Ankomstregistrering – Ankomstregistrering av olika typer av fjärrlån med fast eller öppen lånetid.

Cirkulation av fjärrlån – En stor del av fjärrlånarbetet handlar om utlån, omsättning och återlämning. Vi går igenom hur detta arbete kan rationaliseras utan att vi tappar kontrollen över fjärrlånet.

Administration – Systemadministration med viktiga inställningar för fjärrlånemodulen.

Vill du att låntagaren själv ska kunna se vilka nya medier biblioteket har köpt in? Då är inköp i BOOK-IT ett smidigt verktyg! Förutsättningen är att biblioteket gör alla sina medieinköp via detta verktyg. På köpet får du ett väl fungerande inköpsarbete! Du får också en inblick i inköpets detektivarbete – så du själv kan lösa de vanligaste problemen när du kommer hem!

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens inköpsansvariga på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Order
Du lär dig att använda verktyget inköp till alla dina medieinköp; från nätbokhandel, bokhandel eller via sambindningslistor.

Exspektans
Du får en grundlig genomgång av beställningsfönstret, som är navet i inköpsarbetet i BOOK-IT.

Ankomstregistrering
Du lär dig att ankomstregistrera olika medier.

Anslagsuppföljning
Vi går igenom hur du använder anslagsuppföljningen för att få överblick och kontroll över medieinköpen.

Observera! Administrationen som berör inköp ingår i kursen BOOK-IT Inköp II.

Ett väl fungerande inköpsarbete är A och O i bibliotekets verksamhet. På denna endagskurs lär du dig att använda inköpsmodulen fullt ut med alla finesser. Kursen är en workshop så passa på att förbereda frågor och ämnen för diskussion!

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens inköpsansvariga på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om inköp i BOOK-IT. Vi ser gärna att du har gått kursen BOOK-IT Inköp.
Ur kursinnehållet:
Order – En repetition, om så behövs, av hur du använder verktyget inköp till alla dina medieinköp; från nätbokhandel, bokhandel eller via sambindningslistor samt genomgång av beställningsfönstret.

Mängd beställningar – Ny funktion i BOOK-IT 7.0. Fönstret ersätter rensningsrutiner och innehåller många olika sätt att söka fram beställningar på samt ändra status i mängd.

Administration – Vilka grunddata-fönster är kopplade till inköp? Vi går igenom dessa.

Anslagsuppföljning – Vi går igenom hur du kan använda funktionen för anslagsuppföljning för att få överblick över kostnaderna för medieinköpen.

Workshop – Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem.

Axiell-19Vilka automatiska rutiner finns det i BOOK-IT-servern? Hur sker kommunikationen mellan klient och server? Vad händer vid uppgraderingar? Många gånger kan det vara mycket bra för IT- och driftsansvariga med mer kunskap om tekniken bakom BOOK-IT.

Kursledare: Mikael Grantén
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Framförallt IT-ansvariga, men även teknikintresserade systemansvariga.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om det egna nätverket, brandväggen och hur dessa fungerar.
Ur kursinnehållet:
Systemets uppbyggnad – Bland annat om backup och utskrifter.

Automatiska rutiner – Genomgång av några av de automatiska rutiner ”som ligger och snurrar” i BOOK-IT, som t ex indexering av katalogdatabasen.

Uppgraderingsrutiner – Vad behöver jag göra vid de löpande uppgraderingarna av BOOK-IT? Olika typer av uppgraderingar och versionsbyten behandlas.

Brandväggar och portar – Vilka portar i brandväggen används när man kör BOOK-IT? En fullständig genomgång av förutsättningarna.

Felhantering och systemdiagnostik – Vi lär oss kontrollera vilka processer som är igång i systemet och hur man startar och stoppar dem.

Hur registrerar jag nya låntagare, gör utlån, omlån och återlämning i BOOK-IT? Hur registrerar jag nya exemplar, flyttar exemplar eller placerar exemplar tillfälligt på ett ställe? Hur hittar jag det material som låntagaren efterfrågar, reserverar det om det är utlånat? Hur hanterar jag krav och andra utskrifter som biblioteket ska skicka till låntagaren?

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: All bibliotekspersonal som arbetar eller kommer att arbeta med BOOK-IT.
Förkunskaper: Kännedom om hur man arbetar på bibliotek.
Ur kursinnehållet:
Cirkulation
Du lär dig att registrera nya låntagare, göra utlån, omsättning och återlämning i BOOK-IT. Vi går också igenom kravhantering och andra utskriftstyper.

Hitta i katalogen
Har biblioteket den här boken? Vi går igenom grundläggande sökteknik och hur du begränsar resultatet, var boken står i biblioteket och hur du gör reservationer. Med mera.

Exemplar
Du får lära dig allt om exemplarhantering; registrera, gallra och byta status på exemplar, etikettunderhåll och hur du använder tillfällig lokalisering.

Axiell-42Även om de flesta bibliotek använder sig av centrala lösningar för att tillgodose sitt behov av katalogposter så finns det ofta material som behöver tas om hand lokalt. Med kunskaper om katalogisering ökar vi också förståelsen för hur informationen lagras i vår databas – vilket i sin tur ger oss större skicklighet när vi söker i Expertsök.

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: Två dagar.
Målgrupp: Katalogansvariga som behöver kunna skapa ”egna” och snabbt levererade poster, t ex till lokalsamling eller bestånd av kurslitteratur.
Förkunskaper: Grundläggande förståelse av hur en katalogpost är strukturerad.
Ur kursinnehållet:
Katalogpostens uppbyggnad
Repetition och fördjupning av de olika komponenter som utgör underlag till våra poster.

Marc-formatets struktur
Om fält, delfält och indikatorer – omistliga beståndsdelar för katalogisatören i vardagsarbetet. Avsnittet behandlar också de särskilda regler för vad som skall betraktas som obligatoriskt eller upprepningsbart.

Nyinläggning, modifiering och borttagning
Många tips som på olika sätt rationaliserar registreringsarbetet. Hur utnyttjar vi den infomation som redan finns i vår databas? Kan man stämpla katalogposter som preliminära? Lösningarna presenteras här!

Registrering av analytiska poster
Genomgång av enkla men mycket tacksamma rutiner för registrering av artiklar eller andra avsnitt i dagstidningar, tidskrifter, årsböcker och monografier.

Resurser, mervärden
Rutiner för tilläggsinformation av en mängd kategorier som på olika sätt förser posterna med mervärden: fulltextdokument, omslagsbilder, innehållsförteckningar, baksidestexter och till och med ljud- och filmsekvenser.

Indexering
Genomgång av systemets grundläggande villkor för sökbarhet.

Axiell-42På denna endagskurs går vi igenom hur du skapar bra katalogiseringsmallar anpassade efter bibliotekets behov. Katalogiseringsmallar på olika nivåer gör att katalogiseringsarbetet kan delas upp mellan flera kollegor. Du lär dig också att knyta resurser till katalogposterna, vilket är ett enkelt sätt att fylla den publika katalogen med mervärden av olika slag. Rutinen för resurshantering kan användas till att visa upp kommunens konstsamling, lokalhistoriskt material och mycket mer. Vi avsätter gott om tid till egna övningar!

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: En dag.
Målgrupp: All personal med erfarenhet av katalogisering i BTJMARC1.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i katalogisering.
Ur kursinnehållet:
Katalogiseringsmallar
Att skapa den perfekta mallen är inte alltid helt enkelt – men med rätt konstruerade mallar sparar du mycket arbete!

Nyinläggning, modifiering och borttagning av poster
Vi tittar på det nya gränssnittet för katalogisering. Hur gör jag ändringar i befintliga katalogposter? Vad används alla knapparna till? Många användbara tips för registreringsarbetet!

Resurser, mervärden
Vi går igenom hur du förser katalogposterna med fulltextdokument, bilder, omslagsbilder, innehållsförteckningar, baksidestexter och till och med ljud- och filmsekvenser.

Axiell-42En kurs för den systemansvarige som inte katalogiserar men som behöver fördjupa kunskaperna om den egna katalogdatabasen och dess vidareutveckling.

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: Pågår ca 2 timmar, kl. 10.00- 12.00
Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT.
Förkunskaper: BOOK-IT Administration eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
Ur kursinnehållet:
Hur ser en katalogpost EGENTLIGEN ut? Vad blir egentligen sökbart i posterna? Och hur?

Villkor och lösningar för hämtning av poster från t ex BURK och LIBRIS samt genomgång av regelverket för avvisning av katalogposter.

Genomgång av katalogvårdande kontroller som bör göras regelbundet.

Axiell-40Effektiva rutiner i vardagen kan vara räddningen för att du ska hinna med allt som behöver göras. Det här är kursen för dig som vill lära dig att använda BOOK-IT fullt ut i det dagliga biblioteksarbetet. Kursen passar alla som arbetar med BOOK-IT. Du behöver inte vara systemansvarig utan det räcker att du är nyfiken på vilka fiffiga funktioner som kan användas. Du får en allmän överblick över de möjligheter som BOOK-IT erbjuder – BOOK-IT på bredden helt enkelt.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: All bibliotekspersonal som arbetar med BOOK-IT.
Förkunskaper: Grundläggande kännedom om BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:

  • Snabbkommandon och navigering
  • Effektiva söksätt och viktiga kvalifikatorer
  • Mängdhanteringar: Mängd låntagare, Mängd exemplar, Mängd reservationer
  • Reservationshantering, plocklistor/ -lappar
  • Utskrifter och spara filer
  • Listor och profillistor
Hur får jag som personal kontroll över när nästa tidskriftsnummer beräknas komma? Hur hanterar jag försenade nummer och har kontroll på ekonomin?

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Ansvariga för periodikahantering på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Registrera poster i periodikamodulen
Vi börjar från början; hur registrerar du periodikaposter i modulen?

Utgivningsplaner och prenumerationer
Du lär dig hur du skapar utgivningsplaner och prenumerationer.

Ankomstregistrering
Hur ankomstregistrerar du i periodikamodulen?

Påminnelser
Vi går igenom hur du skickar påminnelser till leverantören.

Anslagsuppföljning
Du får en genomgång av anslagsuppföljningen som ger en överblick över medieinköpen.

Observera! Systemadministrationen som berör periodika ingår i kursen BOOK-IT Periodika II.

Att se sammanhangen i BOOK-IT är grunden till att kunna använda systemet optimalt – det gäller inte minst i arbetet med periodika. På denna kurs får du möjlighet att repetera de grundläggande momenten, lära dig administrationen samt diskutera periodika-frågor som väckts på ditt bibliotek. Vi tar gärna emot dina frågor och funderingar i förväg så vi kan förbereda innehållet.

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: En dag
Målgrupp: Ansvariga för periodika på alla nivåer.
Förkunskaper: Kursen BOOK-IT Periodika eller motsvarande kunskaper i periodika.
Ur kursinnehållet:
Översiktsposter, utgivningsplaner och prenumerationer
Vi repeterar moment från grundkursen för att se hela flödet i modulen. Hur skapar jag en utgivningsplan? Var kan jag registrera en anmärkning? Hur skapar jag en prenumeration?

Administration
Det här avsnittet handlar om hur du skapar register, relationer och rapporter samt grunddata som rör periodika. Vi går också igenom hur årskörningen fungerar.

Workshop
Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem.

Axiell-40På ett skolbibliotek gäller det att vara generalist – du ska kunna göra allting. Men du ska också vara specialist inom väldigt många områden. Dessutom ska du jobba snabbt och effektivt. Alltså har du ett stort behov av att skapa rationella rutiner och utnyttja alla flexibla funktioner i BOOK-IT. Du kanske till och med har systemansvar och måste kunna anpassa BOOK-IT för just din verksamhet.
Kursen är en genomgång av vissa viktiga standardfunktioner för den dagliga verksamheten såsom: smarta sätt att söka i katalogen, tidsbesparande mängdhanteringar och grundläggande administration – allt varvat med praktiska övningar.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Alla som arbetar med BOOK-IT på skolans bibliotek.
Förkunskaper: Grundläggande BOOK-IT-kunskap.
Ur kursinnehållet:
Utskrifter, listor, rapporter.

Katalog
Söktips och reservationsrutiner. Elementär katalogisering och postimport.

Exemplar
Exemplarhantering, också i mängd.

Administration
De viktigaste inställningarna för cirkulation, reservationer, kalender och låntagarmeddelanden.

Axiell-40Hur används bibliotekets medieresurser, vem lånar, vad lånas? Hur ser beståndet ut, vad köps in – och gallrar vi verkligen tillräckligt? Hur synliggör biblioteket sina prestationer för politiker och andra beslutsfattare? Många viktiga frågor kan besvaras med hjälp av statistik. På denna kurs lär vi oss att ta fram siffror och andra statistikuppgifter som kan användas för att analysera bibliotekets verksamhet och som ett stöd i medieplaneringen.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens statistik- och verksamhetsansvariga och andra som arbetar med medieplanering.
Förkunskaper: Vana vid vardagsrutinerna i BOOK-IT och viss kunskap om systemadministration i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Att skapa statistikprofiler.
Vi lär oss att skapa de statistikprofiler som gör att vi kan få ut statistik om ”nästan allt”.

Låntagarstatistik
Omvandla människor av kött och blod till siffror.

Årsstatistik
En egen statistikkörning som kräver inställningar för Objektkodsgrupper.

Medieplanering
Nyckeltal som redskap i det konkreta beståndsarbetet.

Axiell-40BOOK-IT version 8.0 är här, med nya funktioner som ger verktyg för ytterligare förbättrad service till låntagarna. Här kommer möjligheten att byta till MARC21 som lagringsformat, en webbklient med fokus på dagliga rutiner i disken och bland hyllorna, nya sätt att söka i Expertsök, många förbättringar i periodikamodulen, förberedd koppling till externa ekonomisystem och en statistikmodul för presentation av verksamhetsanalys. Uppgraderingskursen ger dig en bra överblick över de viktigaste nyheterna i versionen, tips om tillämpningar och anvisningar om nödvändiga åtgärder i samband med uppgradering.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag. Kursen pågår kl 09.00 -16.00
Målgrupp: Systemansvariga samt alla andra som behöver en samlad genomgång av nyheterna. Om ni planerar att byta till MARC21 som lagringsformat kan det vara bra om också katalogansvariga deltar.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Att göra före och efter uppgraderingen
Allmänt: Klient, Offline, Booleska operatorer, Hjälptexter
Administration: Behörighet, Parametrar, Grunddata
Cirkulation: Tillfällig stängning, diverse låntagarhantering
Katalog: Sökning, fasetter, katalogpostimport med SRU
Statistik: Författarfonden, BOOK-IT Trend för statistik och verksamhetsanalys
Periodika-nyheter
RFID-integration i BOOK-IT-klienten
Webbklienten BOOK-IT Flex
BOOK-IT Eco för koppling till externa ekonomisystem

2018-05-15T15:17:58+02:00 10 februari 2015|